Regulamin zakupu biletów na wydarzenia WFS POLSKA

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania biletów, rejestracji oraz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora.
 2. Organizatorem jest WFS Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 706478, NIP: 7692229833, adres: ul. Krakowska 180/106, 52-015 Wrocław, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 3. Udostępnienie funkcjonalności strony internetowej https://wfspolska.pl w zakresie, w jakim za pośrednictwem strony jest możliwe dokonanie zakupu biletów na Wydarzenia, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Organizatora na rzecz Użytkowników. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Organizatorem a Użytkownikami poprzez przystąpienie do zakupu biletów na Wydarzenie. Niniejszy Regulamin składa się na treść umów zawieranych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami.
 4. Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Wydarzenie – wydarzenie o charakterze biznesowym i kulturalnym z usługą gastronomiczną, organizowane przez Organizatora w miejscu i czasie wskazanym w Serwisie internetowym i zaproszeniu wysłanym do Uczestnika.
 2. Uczestnik – osoba, która otrzymała zaproszenie na Wydarzenie i która nabyła Bilet na Wydarzenie lub bierze udział w Wydarzeniu. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu internetowego;
 4. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG;
 7. Bilet – bilet wstępu na Wydarzenie;
 8. Koszyk – funkcjonalność Serwisu internetowego, w ramach której Użytkownik może dokonać wyboru rodzaju i liczby Biletów do zakupu, umożliwiająca ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówień, w tym formy płatności i danych do rachunku;
 9. Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona pod adresem https://wfspolska.pl
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Biletu, zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, w trybie określonym w Regulaminie;
 12. Polityka prywatności – dokument zamieszczony w odpowiedniej zakładce na Stronie internetowej określający zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego;
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 14. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 15. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3 Wymagania techniczne Serwisu internetowego

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego, w tym dokonania zakupu Biletów na Wydarzenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
 1. posiadanie urządzenia z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarką internetową, umożliwiającą odbieranie strony internetowej;
 2. dostęp do sieci Internet;
 3. aktywny adres poczty e-mail.
 1. Dostępność Serwisu internetowego może być zależna od urządzenia, na którym Użytkownik uruchamia dostęp do Serwisu, posiadanych przez Użytkownika pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej.
 2. Organizator nie odpowiada za brak dostępności Serwisu oraz brak możliwości zakupu Biletów wynikający z powyższych przyczyn.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu internetowego.

 

§ 4 Ogólne warunki zakupu Biletów

 1. Sprzedaż Biletów na Wydarzenie jest prowadzona poprzez Serwis internetowy do dnia wyczerpania Biletów na Wydarzenie.
 2. Uczestnik może dokonać zakupu Biletów za pośrednictwem formularza zamówień znajdującego się w Serwisie internetowym. Zakupu biletu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który jest Uczestnikiem, czyli otrzymał indywidualne zaproszenie od Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.
 3. Użytkownik może dokonać zakupu lub złożyć zamówienie na zakup Biletu przez cały okres trwania sprzedaży, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Organizator poinformuje w Serwisie internetowym o wcześniejszym zakończeniu sprzedaży z powodu wyczerpania Biletów.
 5. Promocyjne ceny Biletów obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w Serwisie internetowym lub w korespondencji pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Biletów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 

§ 5 Zamówienie Biletów poprzez Serwis internetowy

 1. W celu dokonania Zamówienia Biletu za pośrednictwem Serwisu internetowego Użytkownik powinien:
 1. skompletować Zamówienie, tj. dokonać wyboru Wydarzenia,
 2. kliknąć „Kup bilet”;
 3. wpisać hasło, które Uczestnik otrzymał w zaproszeniu na Wydarzenie;
 4.  wybrać liczbę Biletów, które Użytkownik zamierza zakupić;
 5. Wpisać treść kodu rabatowego, jeżeli Uczestnik otrzymał taki kod w zaproszeniu od Organizatora;
 6. kliknąć „Przejdź do płatności”,
 7. podać swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz opcjonalnie nazwy firmy i NIPu (w przypadku zaznaczenia chęci otrzymania faktury za zakup),
 8. podać dane Uczestników, którzy będą brać udział w Wydarzeniu na podstawie zakupionych Biletów (imię i nazwisko oraz adres e-mail),
 9. wybrać sposób płatności spośród dostępnych w Serwisie internetowym,
 10. potwierdzić Zamówienie klikając „Kupuję i płacę”,
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za Bilety, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 2. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Użytkownika do końca nie zostanie zrealizowane.
 3. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Organizator przesyła, na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Biletów, wskazujące przedmiot Zamówienia, cenę, jak również treść Regulaminu i informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży, zapisane w postaci pliku PDF.

 

§ 6 Sposoby dokonywania płatności

 1. W przypadku sprzedaży Biletów za pośrednictwem Serwisu internetowego, Organizator akceptuje następujące sposoby płatności:
 1. Płatność online za pośrednictwem serwisu DotPay,
 2. Płatność na miejscu Wydarzenia.
 1. Dostawcą usług przelewów internetowych PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu DotPay zostały określone w regulaminie dostępnym na stronie internetowej dostawcy.

 

§ 7 Warunki wykonania Umowy sprzedaży, odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Bilet może być wykorzystany jedynie przez Uczestnika, tj. osobę, która zakupiła Bilet.
 2. Uczestnik nie może przenieść własności Biletu na inną osobę, chyba że za zgodą Organizatora, po nawiązaniu przez Uczestnika indywidualnego kontaktu z Organizatorem. Organizator nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przeniesienie własności Biletu.
 3. Umowa sprzedaży Biletów na Wydarzenie odpowiada umowie wskazanej w art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, której przedmiot stanowi świadczenie usług w związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jak również usług w zakresie gastronomii, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletów.
 4. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży może nastąpić w drodze wyjątku, na podstawie indywidualnej zgody udzielonej przez Organizatora, na uzasadniony wniosek Konsumenta. Wniosek o wyrażenie zgody na zwrot Biletu może zostać przesłany na adres e- mail Organizatora damianprzybylo@wfspolska.pl. W przypadku akceptacji wniosku, Organizator zwróci Konsumentowi cenę Biletu. Zwrot nastąpi na dane do przelewu wskazane przez Konsumenta.

 

§ 8 Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze sprzedażą Biletów oraz przebiegiem Wydarzenia, Użytkownik powinien poinformować Organizatora.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze sprzedażą Biletów oraz przebiegiem Wydarzenia na adres e-mail Organizatora reklamacje@wfspolska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt,
 2. informacje dotyczące zakupionego Biletu,
 3. opis reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,
 4. żądanie Użytkownika w związku ze zgłoszeniem.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa. Od decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.

 

§ 9 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.

 

§ 10 Siła wyższa

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli organizacja Wydarzenia nie będzie możliwa z uwagi na wystąpienie siły wyższej.
 2. Przez siłę wyższą (dalej jako „Siła wyższa”) Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne wobec Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec ani im się przeciwstawić, w szczególności takie jak: wojna i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, epidemia, itp.), akty terroryzmu i sabotażu, decyzje administracyjne lub akty prawne (w tym akty związane z wprowadzeniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) zakazujące prowadzenia działalności Organizatora (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej), braki w zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną, gaz i paliwa płynne oraz strajki (z wyłączeniem strajku pracowników Organizatora), trwające w dniu Wydarzenia zamieszki uliczne, strajki lub inne wydarzenia skutkujące brakiem możliwości dostępu do miejsca Wydarzenia.
 3. W przypadku gdyby
 1. wskutek wystąpienia Siły wyższej Wydarzenie nie mogło się odbyć, jak również w sytuacji gdyby,
 2. wskutek rozprzestrzeniania się epidemii lub z innych przyczyn zostały wprowadzone regulacje prawne wprowadzające limity gości podczas wydarzeń lub zakaz ich organizacji,

Organizator będzie uprawniony do zmiany daty Wydarzenia na inny dostępny termin. Zakupione Bilety na Wydarzenie będą uprawniały Uczestników do udziału w Wydarzeniu w innym terminie.

 1. W sytuacji opisanej w ust. 3 Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z Wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu działania Siły wyższej lub w przypadku rezygnacji z udziału z Wydarzeniu przez Uczestnika zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator zwróci Uczestnikowi cenę Biletu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek innych opłat związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, w tym zwrotu kosztów dojazdu, ani do domagania się od Organizatora odszkodowania.
 3. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników, poprzez przesłanie stosownej informacji za pomocą wiadomości e-mail.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.
 2. W przypadku braku możliwości zapoznania się z postanowieniami umieszczonej w Serwisie Internetowym, prosimy o kontakt w celu jej indywidulanego przesłania, za pośrednictwem poczty elektronicznej damianprzybylo@wfspolska.pl.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie internetowym Organizatora.
 2. Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne pobranie z powyższego źródła.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
 2. nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwowe,
 3. podjęcia przez Organizatora działań mających na celu usprawnienie działania Serwisu internetowego, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych,
 4. podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Użytkowników,
 5. gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.
 1. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Organizatora, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu poprzez publikację w Serwisie internetowym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte lub Zamówienia złożone przed zmianą.
 2. . W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.