Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe dane:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest WFS Polska Sp. z o.o. Nasz adres: Wolica 79, 94-410 Kleszczów. Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu: +048 796-145-607 lub mailowo: damianprzybylo@wfspolska.pl .

 

Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679, np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
 2. Pozyskiwanie Klientów – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679,
 3. Realizacji zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679,
 4. Podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy – art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia 2016/679.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, księgowe. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail, kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej.

 

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub do czasu jej wycofania.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

 

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
 • cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę. Mogą Państwo skorzystać z przedstawionych praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.